Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Procedura przyjęcia - Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
PROCEDURA PRZYJĘCIA

Osobie wymagającej całodobowej opieki przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej i jest zagwarantowane ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Potrzebę zamieszkania w DPS zainteresowany zgłasza osobiście bądź za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) pracownikowi socjalnemu ośrodka pomocy społecznej właściwemu zw zwględu na swoje miejsce zamieszkania.

Tam, przy pomocy pracownika socjalnego kompletuje się następujące dokumenty:
  • pisemny wniosek osoby zainteresowanej pobytem w DPS,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS,
  • zaświadczenie lakarza psychiatry,
  • opinię psychologiczną
  • zgodę na umieszczenie w DPS (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej)
  • rodzinny wywiad środowiskowego.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie jest domem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (upośledzonych umysłowo). Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Zimnowodzie muszą posiadać dokument potwierdzający ten typ niepełnosprawności (zaświadczenie psychiatry lub psychologa).

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby. Po uprawomocnieniu się decyzji, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, który wszczyna postępowanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. O terminie przyjęcia powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznje w Zimnowodzie.