Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Deklaracja dostępności - Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://dps-zimnowoda.pl/

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część opublikowanych multimediów nie posiada opisu alternatywnego, gdyż nie pozwala na to budowa witryny.
 • Niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst.
 • Brak mapy strony.

Powody braku spełniania wymagań

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Dąbrowska,
dps-zimnowoda@gostyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655716683. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Budynek główny- pałac

   Adres
  • województwo Wielkopolskie
  • powiat gostyński
  • gmina Borek Wielkopolski
  • Zimnowoda 17
  • 63-810 Borek Wielkopolski

  Parking

  • Parking jest bezpłatny.
  • Parking znajduje się przy budynku.

  Pies asystujący

  • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

  Wejście do budynku

  • Do budynku prowadzą 3 wejścia – główne od strony południowej wyposażone w łagodny podjazd oraz 2 wejścia boczne, wyposażone w schody, w tym jedno także w podjazd dla wózków. Budynek wyposażony jest w windę.

  Przestrzeń za wejściem

  • Po wejściu do budynku należy kierować się na I piętro do sekretariatu.

  Ciągi poziome

  • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

  Ciągi pionowe

   Schody

   • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

  Pomieszczenia

  • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

  Łazienka

  • Są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek z mieszkaniem treningowym

  Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Borek Wielkopolski
 • Zimnowoda 17
 • 63-810 Borek Wielkopolski

Parking

 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Budynek posiada 2 wejścia, w tym jedno wyposażone w podjazd dla wózków.
 • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek mieszkalny w Bruczkowie - grupa mieszkaniowa

Parking

 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Budynek posiada 2 wejścia, w tym jedno wyposażone w podjazd dla wózków.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

   Aplikacje mobilne

   brak