DPS Zimnowoda
Nasz Dom Pałac Co nowego Dla kogo DPS? Warunki Jak u nas zamieszkać? Kontakt


Galeria zdjęć


Galeria zdjęć


Galeria zdjęć

Procedura przyjęcia

Osobie wymagającej całodobowej opieki przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej. Potrzebę zamieszkania w DPS zgłasza się pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Ośrodka Pomocy Społecznej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zamieszkanie w takim domu.

Tam, przy pomocy pracownika socjalnego kompletuje się następujące dokumenty:

- pisemny wniosek osoby zainteresowanej pobytem w DPS,
- wywiad środowiskowy,
- wywiad rodzinny,
- zgodę sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby.
Po uprawomocnieniu się decyzji, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, który wszczyna postępowanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. O terminie przyjęcia powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie.


Galeria zdjęć


Galeria zdjęć


Galeria zdjęć
DPS Zimnowoda
KontaktFacebookKontaktBIP